Polityka Prywatności
aplikacji mobilnej Szkolny.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,
  przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji funkcji aplikacji mobilnej Szkolny.eu (zwanej dalej „Aplikacją”).
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem
  Aplikacji.
 3. Urządzeniem jest urządzenie typu smart-phone posiadające zainstalowany System operacyjny Android.
 4. Użytkownik posiada dane dostępu do swoich kont w Szkolnym systemie elektronicznego dziennika (zwany dalej "E-dziennikiem").
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest
  dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po
  zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
 6. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora
  do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora,
  wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 7. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie
  posiadające takiego przymiotu, w szczególności unikalny identyfikator urządzenia i dane dotyczące użytkowania
  Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane
  dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych
  usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane
  zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego
  Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. Jedynie w przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie,
  Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
  (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne,
  jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z
  Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
 3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
  poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie dobrowolnej rejestracji w Aplikacji, zostaną przesłane dane osobowe użytkownika, w celu realizacji dodatkowych usług świadczonych w Aplikacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują:
  nazwisko, imię, informacje o koncie Użytkownika w wybranym przez niego systemie E-dziennika (nazwa
  Użytkownika, nazwa Szkoły i Klasy Użytkownika).
 3. W przypadku późniejszej decyzji o wyłączeniu rejestracji w Aplikacji, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z serwerów Aplikacji.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora celem
  dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być używane podczas użycia funkcji "Udostępnianie wydarzeń" w Aplikacji. Informacje określone w ust. 2 § 4 mogą zostać wtedy wyświetlone innym Użytkownikom korzystającym z Aplikacji, pod warunkiem zgadzających się identyfikatorów Szkoły i Klasy obu stron.
 3. Dane osobowe nie będą nigdy widoczne dla żadnego Użytkownika Aplikacji, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 2 powyżej.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów
  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
  uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z
  naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
  osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji
  przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz dopóki Użytkownik będzie korzystał z opcji "Rejestracji na serwerze" w Aplikacji.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia
  udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem opcji dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji wybranych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci
  możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

§ 8 Uprawnienia wykorzystywane w Aplikacji

 1. Aplikacja, aby prawidłowo spełniać swoje funkcje, korzysta m.in. z wymienionych niżej Uprawnień systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika.
 2. Aplikacja nie będzie korzystać z żadnych prywatnych danych i plików Użytkownika znajdujących się na jego Urządzeniu, chyba że Użytkownik ręcznie wybierze taki plik.
 3. Aplikacja nie uruchomi kamery Urządzenia bez wiedzy i pozwolenia Użytkownika. W przypadku takiej decyzji Użytkownika, widziany obraz z Kamery będzie zawsze wyświetlany na ekranie Urządzenia.